Go to content
 

Lao/ພາສາ

ຜແນກຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ (Legal Aid) ຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ

ເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງອາຊຍາກັມ,  ຄອບຄົວແຕກແຍກ,  ການລ້ຽງດູ ສົ່ງເສັຍລູກ,  ສຸຂະພາບທາງຈິດ,  ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ,  ໜີ້ສິນ, ທີ່ຢູ່ອາສັຍ, ສວັດດີການ ສັງຄົມ ແລະ ເລື້ອງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ.

ການບໍຣິການຟຣີຂອງເຮົາມີດັ່ງນີ້: 

  • ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທາງໂທຣະສັບ
  • ໃຫ້ຄຳແນະນຳຊ້ອງໜ້າ ໂດຍການເຮັດນັດໝາຍໄວ້ກ່ອນ 
  • ມີການພິມເຜີຍແພ່, ຈັດສັມມະນາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຮຽນຮູ້

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນອກເໜືອໄປກວ່າຄຳແນະນຳດ້ານກົດໝາຍ,  ທ່ານກໍສາມາດຍື່ນຂໍທຶນ ເພື່ອເປັນຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍເພີ້ມເຕີມໄດ້.  ແຕ່ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບທຶນນີ້ຫຼືບໍ່ ກໍຂຶ້ນກັບ  ສະພາບການ ຂອງຕົວທ່ານເອງ.

ກະຣຸນາໂທຣະສັບຫາ  ສາຍແນະນຳດ້ານກົດໝາຍໄດ້ ທີ່ LawAccess  NSW ທີ່ເລກໂທ 1300 888 529  ເພື່ອສອບຖາມເບິ່ງວ່າເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄົນແປພາສາ  ກະຣຸນາໂທ ຫາ ຜແນກບໍລິການແປເອກກະສານ ແລະແປ ພາສາ (TIS)  ໄດ້ທີ່ເລກໂທ 131 450 (ເວລາ 9  ໂມງເຊົ້າ  ຫາ 5 ໂມງແລງ)  ແລະຂໍເອົານາຍ ພາສາລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ ຕໍ່ສາຍ ໃຫ້ທ່ານເວົ້າກັບ LawAccess NSW  ທີ່ເລກໂທ  1300 888 529.