Go to content
 

Dinka/Thuɔŋjäŋ

Leu bi Kɔɔc Kɔc kony Lööŋ yї kuɔny kada?

Yïn aleu ku buk yï kuɔny wɛt löŋ jöör yin, löŋ rilic, riɛ̈ŋ baai, kuɔny meth, pial nhom, tɔŋ baai, kɛ̈ny, ɣɔ̈ɔ̈t, kuɔny  ka pïïr yïn ku köök

Loiloi kuan kuɔny löŋ cïn yic ariop aye:

  • Wël yë gäm telpun yic.
  • Bä raan kaŋ lɛk bï bɛn wɛɛt ke cin yic ariop.
  • Ka ci gɔ̈ɔ̈t, nyuth ku piööc

Ku na wïc kë dit ke cie wɛ̈t lööŋ, ka yïn aleu ba gɛɛt ɣot weu kuɔny lööŋ. Ba weu kuɔny lööŋ yök aye thääny kɔu tɛ reel yïn thin.

Yup kɔɔc kɔc kuɔny wël telpun yic, WïcLööŋ(LawAccess) NSW tɛn 1300 888 529 ku ba ŋic leu buk yïn kuɔny kada

Ku na wïc raan wen jäm thuɔŋdun kë yï yup kɔc loiloi wël waar yic ku wɛ̈ɛ̈r thok (TIS) tɛn 131450 (thää dhoŋuɛn nhiääknhiääk le thää dhiec thëëi) (9am to 5 pm) ku thiec raan athöök ku bï yïn cɔl ajäm kek kɔc wïclööŋ (LawAccess) NSW tɛn 1300 888 529.