Go to content
 

Thai/ภาษาไทย

Legal Aidจะช่วยท่านได้อย่างไร

หน่วยงานของเราสามารถช่วยท่านได้ในด้านปัญหาทางกฏหมาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญา ปัญหาครอบครัว ค่าเลี้ยงดูบุตร ปัญหาสุขภาพจิต  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หนี้สิน บ้าน การประกันสังคม  และการอพยพย้ายถิ่น

เราให้บริการด้านกฏหมายฟรี  ดังต่อไปน 

  • การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
  • การให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว ฟรี  โดยการนัดหมายล่วงหน้า 
  • สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ สัมมนา  และการทำเวิร์คชอป

หากท่านมีความจำเป็นนอกเหนือไปจากการรับคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย  ท่านสามารถขอรับเงินช่วยเหลือทางกฏหมาย การจะได้รับเงินช่วยเหลือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน

โทรติดต่อหมายเลขศูนย์ข้อมูลทางกฏหมายได้ที่ LawAccess NSW ที่หมายเลข 1300 888 529 เพื่อรับทราบข้อมูลว่าเราจะช่วยท่านได้อย่างไร

หากท่านต้องการคนที่พูดภาษาเดียวกับท่าน โทรไปที่  บริการแปลและล่าม(TIS)  ที่หมายเลข 131 450 (9.00 น. ถึง 17.00 น.) และขอล่ามเพื่อให้ช่วยติดต่อ LawAccess NSW ที่หมายเลข  1300 888 529