Go to content
 

Farsi/فارسی

 pdfفارسی PDF

English translation

تصوتی  icon_audiocontent

سازمان کمکهای حقوقی نیو سات ویلز چگونه می‌تواند به شما کمک کند

ما می‌توانیم در مورد مشکلات حقوقی، از هم پاشیدن خانواده، خرجی بچه‌ها، بهداشت روانی، خشونت خانگی، بدهکاری، مسکن، تامین اجتماعی و مهاجرت به شما کمک کنیم.

خدمات حقوقی رایگان ما از جمله عبارتند از:

  • اطلاعات تلفنی
  • راهنمایی رایگان حضوری با قرار قبلی
  • نشریات، سمینارها و کارگاهها

در صورتیکه به کمکی بیشتر از راهنمایی حقوقی نیاز دارید می‌توانید برای کمک هزینه حقوقی درخواست بدهید. گرفتن کمک هزینه بسته به موقعیت شما است.

برای اینکه ببینید ما چگونه می‌توانیم کمکتان کنیم به خط کمک حقوقی تلفنی Law Access NSW ، شماره 1300 888 529 تلفن بزنید.

اگر به کسی که به زبان شما حرف می‌زند نیاز دارید از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به سرویس ترجمه کتبی و شفاهی (TIS) شماره 131 450 تلفن کرده و یک مترجم بخواهید تا شما را به Law Access NSW شماره 1300 888 529 وصل کند.