Go to content
 

Filipino (Tagalog)

Paano Kayo Matutulungang ng  Legal Aid

Matutulungan ka namin sa inyong mga problema sa batas hinggil sa krimen, pagka-sira ng pamilya, pag-supporta sa anak, kalusugang pang-kaisipan, karahasan sa tahanan, pagkaka-utang, pamamahay, social security at imigrasyon. 

Kasama sa aming libreng legal service ang mga sumusunod: 

  • impormasyon sa telepono 
  • libreng harapang payo kung may appointment 
  • mga paglalathala, seminar at workshop

Kung kailangan mo ng higit pang tulong bukod sa payo sa batas, maaari kang humingi ng grant ng legal aid. Ang pagtanggap ng grant ay depende sa iyong sitwasyon. 

Tumawag sa legal information helpline, LawAccess NSW sa 1300 888 529 at alamin kung paano ka nila matutulungan. 

Kung kailangan mong  maki-pag-usap sa iyong sariling wika, tawagan ang Translating and Interpreting Service o TIS sa 131 450, mula alas nuebe ng umaga hanggang alas singko ng  hapon, at humiling ng taga-pagsalin para i-konek ka sa LawAccess NSW sa 1300 888 529.