Go to content
 

Vietnamese/Tiếng Việt

Cơ Quan Trợ Giúp Pháp Luật Legal Aid có thể giúp quý vị như thế nào

Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị về những vấn đề pháp lý như các vụ hình sự, đổ vỡ gia đình, bảo dưỡng con cái, sức khoẻ tâm  thần, bạo hành  trong gia đình, nợ nần, gia cư, an sinh xã hội và  di trú. 

Những dịch vụ pháp luật miễn phí của chúng tôi gồm có: 

  • Cung cấp thông tin qua điện thoại 
  • Cố vấn miễn phí bằng cách hẹn gặp trực tiếp 
  • Các ấn loát phẩm, hội thảo và nhóm họp để trao đổi thông tin

Nếu cần được giúp đỡ thêm ngoài phạm vi cố vấn luật pháp, quý vị có thể làm đơn xin tài trợ chi phí luật pháp. Tài trợ ban cấp sẽ tùy theo tình trạng của quý vị. 

Hãy gọi đường dây cung cấp thông tin về luật pháp, LawAccess NSW qua số 1300 888 529 để tìm xem chúng tôi có thể giúp quý vị như thế nào. 

Nếu quý vị cần người nói ngôn ngữ của mình, xin gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch TIS số 131 450 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) và  yêu cầu một thông dịch viên giúp quý vị tiếp xúc với LawAccess NSW qua  số 1300 888 529.