Previous Page

Các cách để được trợ giúp

Ways to get help - Vietnamese (Tiếng Việt)

Nếu quý vị gặp vấn đề pháp lý ở NSW, cơ quan Hỗ Trợ Pháp Lý NSW (Legal Aid NSW) sẵn sàng trợ giúp quý vị. Chúng tôi cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào trường hợp của quý vị, cách quý vị muốn giải quyết vấn đề của mình và vấn đề của quý vị là gì.

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết các vấn đề hình sự liên quan đến cảnh sát, các vấn đề gia đình liên quan đến trẻ em hoặc mối quan hệ tan vỡ, hoặc các vấn đề dân sự trong đó quý vị gặp khó khăn với nhu cầu cơ bản như nhà ở, hỗ trợ thu nhập hoặc tiếp cận các hỗ trợ về sức khỏe và khuyết tật.

Thông tin pháp lý

Nếu quý vị muốn tìm hiểu về một chủ đề pháp lý hoặc thực hiện các bước để tự giải quyết vấn đề của mình, mục “Vấn đề của tôi là về” trên trang mạng của chúng tôi đề cập hầu hết các lĩnh vực về pháp luật.

Nếu quý vị cần tài liệu giới thiệu và các ấn phẩm in khác để tự sử dụng hoặc chia sẻ với nhóm cộng đồng của mình, quý vị có thể yêu cầu các tài liệu này miễn phí trên trang Ấn Phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng ghi lại các podcast và tổ chức các sự kiện giáo dục pháp lý cho cộng đồng để giúp mọi người hiểu các quyền hợp pháp của họ.

Các câu hỏi pháp lý

Nếu quý vị có câu hỏi về luật pháp, hãy bắt đầu với nhóm của chúng tôi tại LawAccess NSW. LawAccess NSW là một dịch vụ miễn phí và bất kỳ ai cũng có thể được trợ giúp.

Các nhân viên thông tin của LawAccess NSW có thể cung cấp cho quý vị thông tin pháp lý, giúp quý vị lập kế hoạch cho bước tiếp theo và kết nối quý vị với các dịch vụ có thể trợ giúp quý vị.

Bắt đầu trò chuyện bằng chức năng trò chuyện trên web trong trang mạng của chúng tôi hoặc gọi số 1300 888 529 trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ).

Tìm luật sư

Nếu quý vị cần tư vấn riêng hoặc đại diện từ luật sư, đội ngũ của chúng tôi tại LawAccess NSW có thể đặt lịch hẹn cho quý vị với một luật sư của Hỗ Trợ Pháp Lý NSW nếu trường hợp và vấn đề pháp lý của quý vị đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi.

Bắt đầu trò chuyện bằng chức năng trò chuyện trên web trong trang mạng của chúng tôi hoặc gọi số 1300 888 529 trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ).

Nếu luật sư của Hỗ Trợ Pháp Lý NSW không thể trợ giúp, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến một dịch vụ pháp lý khác, chẳng hạn như trung tâm pháp lý cộng đồng hoặc Dịch Vụ Pháp Lý Cho Thổ Dân (Aboriginal Legal Service).

Các luật sư có trách nhiệm của Hỗ Trợ Pháp Lý NSW đôi khi có thể trợ giúp quý vị tại tòa vào ngày giải quyết vấn đề của quý vị nếu quý vị không có luật sư. Gọi cho LawAccess NSW vẫn là nơi bắt đầu tốt nhất.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ có thể trợ giúp quý vị tại tòa trong trang Trợ giúp tại tòa của chúng tôi.   

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Contact us - Vietnamese (tiếng Việt)
Click to navigate the page
Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý

Legal Advice - Vietnamese (Tiếng Việt)
Click to navigate the page
Trợ giúp tại tòa

Trợ giúp tại tòa

Help at Court - Vietnamese (Tiếng Việt)
Click to navigate the page
Đăng ký nhận Hỗ trợ pháp lý

Đăng ký nhận Hỗ trợ pháp lý

Apply for Legal Aid - Vietnamese (Tiếng Việt)
Click to navigate the page